Tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van het contract, zijn de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de diensten geleverd door de vennootschap VIR by JP, voor de gehele duur van het contract. Ze definiëren de wederzijdse toezeggingen van VIR door JP en zijn opdrachtgever. Deze voorwaarden kunnen door de firma VIR by JP regelmatig worden gewijzigd, ook tijdens de looptijd van het contract. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de website www.vir.fr of op het Horizon-portaal portail-virbyjp.com

PREAMBULE

VIR by JP, Simplified Joint Stock Company met een aandelenkapitaal van € 2.234.112, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Route de Romans, 26260 Saint Donat sur l’Herbasse, Frankrijk (RCS-nummer B 333 784 676 ROMANS), hierna te noemen “VIR by JP “, is gespecialiseerd in het wegvervoer van lokale vracht in Frankrijk en internationaal voor rekening van zijn professionele klanten en hun eindconsumentenontvangers.

Naast de informatie die beschikbaar is op de institutionele website VIR by JP (www.vir.fr), wordt de volgende informatie gecommuniceerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.111-2 van de Consumentenwet. VIR by JP staat ingeschreven op de lijst van bedrijven ingeschreven in het goederen- en makelaarsregister.
Als zodanig houdt VIR van JP France het volgende in:

Een vergunning voor binnenlands goederenvervoer over de weg voor huur of verhuur van industriële voertuigen met chauffeur bedoeld voor goederenvervoer, uitgevoerd door voertuigen waarvoor geen communautaire vergunning vereist is (nummer 2021/84/0002483), afgegeven door het ministerie verantwoordelijk voor het transport via de prefect van Lyon (69)
Een certificaat van inschrijving in het register van expediteurs, afgegeven door het ministerie dat verantwoordelijk is voor vervoer via de prefect van Lyon (69)
Een vergunning voor de uitoefening van het beroep van exploitant van openbaar wegvervoer met gemotoriseerde voertuigen, afgegeven door DREAL Auvergne-Rhône Alpes
Een vergunning voor het gemeenschapsvervoer van goederen over de weg namens anderen nr. 2021/84/0002480, afgegeven door het ministerie dat verantwoordelijk is voor het vervoer via de prefect van Lyon (69)

VIR by JP is onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde en wordt geïdentificeerd door een individueel nummer in toepassing van artikel 286 ter van de algemene belastingwet: intracommunautaire BTW FR51 333 784 676.

Ondersteuningsvoorwaarden
Vereisten voor transport

De opdrachtgever is verplicht tijdig de noodzakelijke en nauwkeurige instructies te geven voor de uitvoering van de opdracht van VIR, er kan door JP geen aansprakelijkheid aan VIR worden toegerekend in geval van een foutieve, onvolledige of te laat verstrekte aangifte of documenten. Eventuele specifieke instructies voor injectie in het VIR by JP-netwerk of voor levering moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bestelling en voor elke verzending worden vernieuwd en moeten uitdrukkelijk door het VIR by JP-bedrijf zijn aanvaard.

Goederen die niet in de VIR zijn geautoriseerd door het JP-netwerk

De levering van de goederen aan het bedrijf VIR door JP impliceert de onmiddellijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden beschreven in de algemene verkoopvoorwaarden. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken binnen het kader van specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in het contract dat VIR door JP aan haar opdrachtgever bindt, of door middel van wijzigingen in datzelfde contract.

Het is de opdrachtgevers van VIR by JP verboden om goederen die vallen onder de nationale en internationale regelgeving inzake gevaarlijke producten of, meer in het algemeen, producten die een gevaar vormen voor het milieu, de mensen of de productiemiddelen van het bedrijf VIR by JP aan VIR by JP over te dragen, zoals zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is:

 • Explosieve, radioactieve, brandbare, giftige materialen
  Wapens en munitie, zelfs kunstmatig
  Gas
  En in het algemeen alle goederen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd door de geldende verdragen, wetten of voorschriften, en in het bijzonder goederen die voldoen aan de criteria en wettelijke vereisten van de ADR (decreet van 1 juni 2001, zoals gewijzigd en de daaropvolgende wijzigingen)
  Waardevolle voorwerpen zoals edele metalen, juwelen, uurwerken, edelstenen en halfedelstenen, allerlei betaalmiddelen, kunstwerken, maaltijdcheques, cadeaubonnen, enz.
  Levende of dode dieren, menselijke as, begrafenisrelikwieën
  Verdovende middelen en psychotrope drugs
  Tabak en alcohol
  Namaakproducten
  Publicaties/audiovisuele media die bij wet verboden zijn
  Voedsel/bederfelijke en plantaardige voedingsmiddelen

Indien de besteller toch besluit dit soort niet-subsidiabele goederen toe te vertrouwen, zullen deze op eigen risico worden vervoerd, waardoor VIR by JP wordt vrijgesteld van elk verhaal waartoe deze laatste zou zijn onderworpen wegens niet-naleving van wet- en regelgeving. Een dergelijke overtreding van de opdrachtgever geeft VIR by JP de volledige vrijheid om over de goederen te beschikken zoals zij passend acht en de opdrachtgever stemt ermee in de kosten van deze beslissingen te dragen. Zo is VIR by JP bevoegd de goederen te weigeren en op kosten van deze aan haar opdrachtgever te retourneren. VIR by JP behoudt zich het recht voor om pakketten te openen of er röntgenfoto’s van te maken, om de inhoud ervan en de naleving van de hierboven beschreven transportbeperkingen te kunnen verifiëren.

Volumevoorspellingen

Jaarlijks vóór 20 december zal de opdrachtgever verplicht zijn om maandelijks aan VIR by JP de volumes transportopdrachten door te geven die hij meent voor het komende jaar aan VIR by JP te willen toevertrouwen.

Daarnaast zal de opdrachtgever verplicht zijn om vóór de 20e van maand M-1 wekelijks aan VIR by JP de volumes aan transportopdrachten door te geven die hij schat in maand M aan VIR te moeten toevertrouwen.

In het geval dat de maandelijks gecommuniceerde volumes de geplande volumes aan het einde van het voorgaande jaar met minstens 25% overschrijden, behoudt VIR by JP zich het recht voor om de overtollige volumes geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Op dezelfde manier behoudt VIR by JP zich het recht voor om deze uit te stellen naar de volgende week als de waargenomen volumes in een bepaalde week de maandelijks gecommuniceerde volumes overschrijden.

Ondanks alles is het duidelijk dat VIR by JP zijn uiterste best zal doen om overtollige volumes te absorberen, als het van oordeel is dat dit het risico niet in gevaar brengt dat zijn netwerk en zijn productiemiddelen in het algemeen verzadigd raken.

Vrachtwagens lossen in het VIR door JP netwerk

Voor vrachtwagens van de opdrachtgever die in het VIR by JP-netwerk worden geïnjecteerd, moet een voorafgaande afspraak worden gemaakt, minimaal 72 uur van tevoren, per e-mail en noodzakelijkerwijs via de afsprakenbeheertool van VIR by JP (Shiptify) voor injecties op de hub. Deze afspraakaanvragen moeten uiterlijk 48 uur vóór aankomst van de vrachtwagen gevalideerd worden door VIR by JP. Bij uitblijven van reactie binnen deze termijn, en mits naleving van de opzegtermijn van 72 uur door de opdrachtgever, kan de validatie van VIR door JP als verworven door de opdrachtgever worden beschouwd.

Indien de vrachtwagen eerder arriveert, heeft VIR by JP geen verplichting om deze vrachtwagen vooraf te lossen, maar zal zij haar best doen om deze zo snel mogelijk te lossen.

Indien de vrachtwagen meer dan een uur te laat is, is VIR by JP niet verplicht deze direct te lossen, maar zal zij haar best doen om deze zo snel mogelijk te lossen.

Ook kan VIR by JP het lossen niet langer dan een uur na de geplande ontmoetingstijd laten wachten. Vaste injectieschema’s hebben de voorkeur.

Vrachtwagens in de VIR laden via JP-netwerk (reverse flow)

De losregels zijn op dezelfde manier van toepassing op het achteruit laden van vrachtwagens.

Afspraak minimaal 72 uur van tevoren gemaakt (mogelijkheid tot een vast schema), vergezeld van formeel of impliciet akkoord bij uitblijven van een reactie.
Geen voorlading gegarandeerd en zo snel mogelijk laden bij vertraging van het laden van de vrachtwagen
Servicelimieten binnen services
Voorafgaand

De opdrachtgever heeft de verplichting om volkomen duidelijk en ondubbelzinnig te zijn in de omschrijving van de diensten die het bedrijf VIR by JP aan de consument moet leveren, op basis van de diensten die van hem worden gevraagd in de transportopdrachten.

De servicelimieten moeten bij de aankoop en in de verschillende aankoopbevestigingen aan de eindconsument worden gecommuniceerd, zodat de relatie tussen de eindconsument en het bezorgteam zo vloeiend mogelijk verloopt.

Algemeen

Voor het maken van een door VIR by JP gemaakte afspraak met de eindconsument wordt overeengekomen dat VIR by JP minimaal 4 pogingen zal doen om contact op te nemen met de consument, gedurende een periode van minimaal 4 dagen, via SMS, e-mails en telefonisch contact. Indien de eindconsument onbereikbaar blijft, wordt de verantwoordelijkheid voor het maken van een afspraak overgedragen aan de opdrachtgever, die vervolgens 15 kalenderdagen de tijd heeft om deze afspraak te regelen, conform het transportplan van VIR door JP. Indien binnen deze 15 dagen de datum en het afspraakslot niet door JP aan VIR zijn doorgegeven, mag deze in het kader van de tegenstroom de goederen automatisch aan de opdrachtgever retourneren.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de consument op geen enkele wijze aan te moedigen de geleverde artikelen uit te pakken in aanwezigheid van het bezorgteam wanneer de uitpakservice niet is voorzien in de gevraagde dienst (LC en LS).

Indien het bij andere diensten dan ED en LC onmogelijk is om de zaak door de voordeur of via een raam op de begane grond door te geven, wordt het gebruik van een meubellift door VIR by JP aangeboden en onderwerp van een citaat dat de DO vrij kan accepteren of niet. Als deze laatste weigert, wordt het artikel teruggestuurd naar de DO en wordt de initiële bezorgservice gefactureerd.

Om aan de regelgeving te voldoen, zal een verschuiving naar 4 bezorgers nodig zijn als minimaal één van de pakketten meer dan 110 kg weegt. Deze leveringsoptie moet door de besteller per interface in de transportopdracht worden doorgegeven. Bij ontstentenis van deze optie in de transportopdracht wordt deze automatisch door VIR by JP toegevoegd en tegelijk met het transport gefactureerd. volgorde.

Genomen aanbetaling (ED)

Deze dienst is niet afhankelijk van het maken van een voorafgaande afspraak, waardoor de eindconsument de mogelijkheid heeft om zijn artikel op elk gewenst moment binnen de openingstijden van het agentschap te komen ophalen, zonder dat hij VIR by JP op de hoogte hoeft te stellen van de dag en het tijdstip van passage.

Deze dienst is niet afhankelijk van het maken van een voorafgaande afspraak, waardoor de eindconsument de mogelijkheid heeft om zijn artikel op elk gewenst moment binnen de openingstijden van het agentschap te komen ophalen, zonder dat hij VIR by JP op de hoogte hoeft te stellen van de dag en het tijdstip van passage.

Er mag geen assistentie bij het hanteren van de eindconsument worden verlangd, met name bij het plaatsen van het/de artikel(en) in zijn voertuig.

De eindconsument moet de leveringsbon (PDA) ondertekenen voordat hij het artikel in behandeling neemt. Bovendien neemt de eindconsument alle verantwoordelijkheden op zich tijdens het transport van het agentschap naar zijn huis, inclusief voor eventuele schade die de goederen tijdens dit transport kunnen oplopen.

Het/de artikel(en) moet(en) worden opgehaald binnen 15 dagen na de mededeling van de beschikbaarheid op het lokale platform.

Economy-levering (LC)

Deze service beperkt zich tot het afleveren van de goederen op de vrachtwagen, zonder enige hulp bij het verplaatsen, zo dicht mogelijk bij de ingang van de individuele woning of het gebouw van de eindgebruiker, binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden (parkeervergunning) en praktisch ( parkeerplaats al bezet, pad te smal of niet begaanbaar, enz.)

Standaardlevering (LS)

Deze dienst beperkt zich tot de levering van de goederen in een enkele kamer aangegeven door de eindconsument, zonder uitpakken en de facto zonder terugname van de verpakking, zonder beperking op verdiepingen en niet onderworpen aan de aanwezigheid van een lift. De deuren waar doorheen moet, moeten breed genoeg zijn om pakketten door te laten.

Levering met uitpakken (LD)

Deze dienst bestaat uit de standaardleveringsdienst (LS), waaraan het uitpakken van de artikelen en het evacueren van de verpakkingen worden toegevoegd, met het oog op opname in een behandelings- en terugwinningsstroom.
Er zijn specifieke kenmerken voor elke productfamilie:

 • Kit meubilair: Niet aangeboden
  Banken en fauteuils: Geen montage van poten (ook niet bij aanwezigheid van voorboren) en armleuningen of hoofdsteunen, geen verbinding van modules (bijvoorbeeld: hoekbanken)
  Witte en bruine producten: Geen aansluiting en inbedrijfstelling

Levering met installatie (LI)

Deze service vormt een directe aanvulling op de service met uitpakken (LD), door het aanbieden van een ‘ready to use’-service, met uitzondering van witte en bruine producten waarvoor de specifieke LE-service wordt verleend (de LI-service betreft uitsluitend zitbanken, beddengoed en gemonteerd meubilair) Het gaat hier uitsluitend om een ​​montage zonder gereedschap (zitelementen van een hoekbank aansluiten, poten vastschroeven en hoofdsteunen aan zitbanken en fauteuils bevestigen etc.), waarbij voor 2 bezorgers niet meer dan 15 minuten nodig zijn. Let op: de voeten worden alleen gemonteerd als ze voorgeboord zijn (geen gebruik van een boormachine)

Levering met inbedrijfstelling (LE)

Diensten met inbedrijfstelling moeten worden uitgevoerd op een conforme en bestaande installatie. Deze noodzaak ontstaat omdat de bezorgteams van VIR by JP niet over de vaardigheden beschikken die nodig zijn voor elektrische werkzaamheden, afgezien van eenvoudige aansluitingen.
De volgende diensten zijn inbegrepen in de “LE”-dienst:

Zenders zoeken (alleen TNT-zenders)
Aansluiting op de waterleiding (vaatwasser, wasmachine en Amerikaanse koelkast)
De wasmachine ontstoppen
Gasaansluiting (kookplaten)
Installatie van een elektrische domino, alleen voor kookplaten

De volgende diensten zijn uitgesloten van de LE-service:

De tv aansluiten op de internetbox, met of zonder CPL-boxen
Het opzetten van de internetbox
Doorgang door kabelgoten
Wandmontage (tv, boekenkast, etc.)
Boren in de muur
Montage/afdekking van de productdeur met bestaand keukenmeubilair voor inbouwproducten
Samenvatting training over de functies van grote huishoudelijke apparaten
Levering met montage (LM)

Deze service wordt uitsluitend uitgevoerd op bouwpakketmeubels, zonder boren en zonder wandbevestiging. Het kan zijn dat het bezorgteam van VIR by JP alleen basisgereedschappen (schroevendraaier, hamer, sleutels) hoeft te gebruiken
De montagetijden die via de interface in de montageopdracht worden doorgegeven, moeten minimaal overeenkomen met de tijden die zijn aangegeven in de instructies van de fabrikant. Omdat deze montagetijden vaak worden onderschat, kunnen deze met instemming van de opdrachtgever door VIR by JP worden herzien als deze onvoldoende blijken om kwaliteitswerk uit te voeren. Bij onenigheid over het aanpassen van de aan een bepaald artikel toegewezen montagetijd kan VIR by JP besluiten dit artikel niet langer in ontvangst te nemen bij de montageservice.
De montage-instructies zijn noodzakelijkerwijs in de officiële taal van het land van levering.
De montage van het meubel zal worden uitgevoerd conform de instructies in de montagehandleiding.

Retourzending van goederen van de eindconsument

Retourzendingen van goederen, met of zonder herlevering, worden door VIR by JP uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

De artikelen worden niet noodzakelijkerwijs door de consument verpakt; VIR by JP zorgt ervoor dat de artikelen vóór gebruik worden beschermd.
Bepaalde items moeten worden voorbereid voor terugwinning: het loskoppelen van huishoudelijke apparaten (water, gas en elektriciteit), lege en droge koelkasten en diepvriezers, leeg meubilair
De herstellocatie moet perfect bereikbaar zijn
Voor eenvoudige retourzendingen, ongeacht de service die tijdens de initiële levering wordt verleend, zal de toegepaste prijs die van een standaardlevering zijn (de zogenaamde standaardretourzending)
Als het een retourzending met herlevering betreft, mag de in de leveringsorder opgegeven dienst niet minder zijn dan de standaardlevering (geen levering aan de stoeprand als er een retourzending moet worden gedaan)
In het geval dat het nodig is het terug te nemen meubel te demonteren, wordt montageprijs toegepast (retourneren met demontage)
Terugwinning van oude producten (AEEA & DEA)

DEA collection is een ophaalservice voor oud meubelmateriaal. Deze service vindt plaats bij levering van uw product en is alleen van toepassing op meubelen, banken en beddengoed.
WEEE-inzameling (Waste Electrical Electronic Equipment) is een inzamelingsdienst voor apparatuur die werkt met elektrische stroom of elektromagnetische velden, dat wil zeggen alle apparatuur die werkt met een stopcontact, een batterij of een (oplaadbare) accu.
In het kader van de wetten inzake AEEA en DEA, versterkt door de AGEC-wet, kan VIR by JP oude materialen terugwinnen om ze in de hiervoor gecreëerde recyclingkanalen te injecteren. AEEA moet geleegd/ontdooid/kabels aangesloten worden

De AED moet verpakt, beschermd en beveiligd zijn:

Meubilair: Gedemonteerd met alle elementen aan elkaar bevestigd
Matras: Volledig bedekt en beschermd.
Banken: Volledig beschermd met een hoes

Deze opties zijn verplicht geworden door de AGEC-wet, ongeacht of deze worden aangevraagd op het moment van aankoop of op het moment van levering.

Houd er rekening mee dat deze retourzendingen ter vernietiging worden uitgevoerd volgens het principe van 1 op 1, dat wil zeggen dat de bezorgteams alleen het equivalent in kwantiteit en kwaliteit kunnen terugnemen van wat ze hebben geleverd (voorbeelden: 1 bank versus 1 bank, 1 vaatwasser versus 1 vaatwasser, enz.).
Of deze opties nu wel of niet worden gevraagd in de transportopdracht, dit zal systematisch het geval zijn

Annulering van bestellingen en bezorg- of hervattingsafspraken

Annuleringen van transportopdrachten dienen door JP uitsluitend via het CRM aan VIR te worden doorgegeven. Met geen enkele mondeling, per e-mail of per post doorgegeven opzegging kan VIR by JP rekening houden.
Zodra de transportopdracht in de VIR door JP-informatiesystemen wordt geannuleerd, worden de goederen automatisch en zonder vertraging in de tegenstroom gestuurd.
Er worden annuleringskosten aan DO’s in rekening gebracht ter dekking van de kosten die de onderneming VIR by JP voor en tijdens de annuleringsoperatie draagt. Twee scenario’s:
– Indien de annulering wordt aangevraagd terwijl de betreffende goederen zich nog op de hub bevinden, wordt een vast bedrag gefactureerd ter dekking van de kosten van ontvangst op de hub, overdracht naar de reverse hub en de gemaakte administratieve kosten.
– Indien de annulering wordt aangevraagd terwijl de goederen zich al op het lokale platform bevinden, zal de facturering betrekking hebben op de uitgaande aanpak (Hub => lokaal platform) en de retouraanpak (lokaal platform => Hub omgekeerd), evenals een vast tarief ter dekking van de administratieve kosten. kosten. Annuleren van een bezorg- of ophaalafspraak kan tot 24 werkuren vóór het afgesproken tijdstip zonder extra kosten. Verder wordt de dienst aan de DO’s gefactureerd alsof de dienst is uitgevoerd en wordt later een nieuwe afspraak ingepland.

Overdracht van verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheidsoverdracht – Van de opdrachtgever naar VIR door JP

De overdracht van de verantwoordelijkheid bij het in ontvangst nemen van de goederen in het VIR by JP-netwerk komt uitsluitend tot stand door het aankomstrapport dat deze laatste binnen 48 werkuren na het begin van het lossen automatisch doorstuurt naar zijn opdrachtgever.
Dit elektronisch verzonden aankomstrapport (e-mail en interface) beschrijft in kwantiteit en kwaliteit wat er in de vrachtwagen is ontvangen.

In het bijzonder zullen worden vermeld:

Pakketten zijn conform ontvangen
Ontbrekende pakketten vergeleken met de aankondiging van de besteller
Surpluspakketten vergeleken met de aankondiging van de besteller
Pakketten zijn beschadigd maar worden representatief geacht voor de eindconsument (“leverbare schade”)
Pakketten die beschadigd zijn en niet representatief worden geacht voor de eindconsument (“onbestelbare schade”)
Niet-geïdentificeerde pakketten (afwezigheid van label)

Zodra dit aankomstrapport is verzonden, valt eventuele schade aan de goederen (schade, verlies, enz.) onder de verantwoordelijkheid van VIR by JP en kan aanleiding geven tot rechtszaken voor de DO.
De vrachtwagenchauffeur zal verplicht aanwezig zijn bij het lossen, zodat hij een voorbehoud op de CMR kan vermelden bij handelingen die naar zijn mening de integriteit van de goederen in gevaar brengen.

Overdracht van verantwoordelijkheid – Van VIR door JP naar de eindgebruiker

Bij aflevering zal de aantekening en handtekening op de elektronische pakbon (PDA) de overdracht van de verantwoordelijkheid tussen VIR by JP en de eindconsument betekenen.
Bij leveringen buiten huis (ED en LC) zal er aan de eindconsument een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Overdracht van verantwoordelijkheid – Van de eindverbruiker naar VIR door JP

Bij retourzendingen betekent de aantekening en handtekening op het elektronische retourformulier (PDA) de overdracht van de verantwoordelijkheid tussen de eindconsument en VIR door JP.
Tot teruggave aan de DO’s in het kader van retourlogistiek worden de goederen door JP onder de verantwoordelijkheid van VIR geplaatst.

Verantwoordelijkheidsoverdracht – Van VIR door JP naar de opdrachtgever

In het meest voorkomende geval waarbij het transport van achteruitrijwagens door de opdrachtgever wordt georganiseerd, zal de overdracht van de verantwoordelijkheid plaatsvinden op het moment van ondertekening van de CMR bij het ophalen van de goederen.

Aansprakelijkheidsgrenzen van VIR door JP

De aansprakelijkheid van VIR by JP is beperkt tot het herstellen van uitsluitend gerechtvaardigde materiële schade.

Verliezen en schade

Behoudens een eventuele afwijkende schriftelijke mededeling kan de aansprakelijkheid van VIR door JP voor verlies of schade niet worden bestraft boven 30% inclusief BTW van de verkoopprijs inclusief BTW van het betreffende artikel, met een maximum van € 1000,- inclusief BTW, dit bedrag inclusief vergoeding voor het artikel en de transportkosten ervan.
Er kan geen betwisting worden aangevraagd over leveringen en/of retourzendingen ouder dan 3 maanden vanaf de leverings-/hersteldatum.

Afwezigheid van de eindconsument tijdens de levering

Indien de consument binnen het bezorgvenster (2 uur) afwezig of onbereikbaar is, wordt er een bericht van bezorging achtergelaten, waarin de voorwaarden van de tweede presentatie worden vermeld.
De initiële dienstverlening wordt aan de klant gefactureerd.

Niet passeren

De opdrachtgever heeft de verplichting om zijn consumenten te laten verifiëren dat de pakketten door de deuren naar de bezorgruimte kunnen komen.
In het geval dat het nodig is om de artikelen vooraf uit te pakken om ze te vervoeren, zal het bezorgteam de eindconsument een verklaring van afstand laten ondertekenen, waarmee afstand wordt gedaan van de aansprakelijkheid van VIR by JP met betrekking tot de schade aan de artikelen, vloeren en muren.
Indien levering niet mogelijk is, wordt de besteller een dienst met een goederenlift aangeboden, die hij/zij kan weigeren. Als deze optie wordt geweigerd, wordt de initiële service gefactureerd en worden de goederen teruggeboekt.

Beschadigd bij het laden van het voertuig tijdens het verwijderen van het platform (ED)

Als de eindconsument tijdens opnames bij het agentschap de goederen beschadigt bij het laden ervan in zijn voertuig, kan VIR by JP niet aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet als de agenten van het bedrijf VIR by JP de eindconsument moesten helpen bij deze realisatie (bijv. : zwangere vrouw, gehandicapte, enz.), ondanks het feit dat deze dienst niet gepland is.

Uitzonderlijke evenementen

Bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen zullen VIR by JP af en toe vrijstellen van aansprakelijkheid, waardoor het bedrijf wordt beschermd tegen alle vormen van financiële gevolgen.
Zonder dat deze lijst uitputtend is, vallen de volgende gebeurtenissen binnen dit toepassingsgebied:

Stakingen
Uitzonderlijke weersomstandigheden (sneeuwval en besneeuwde wegen, storm, hagel, enz.)
Wijdverbreide brandstoftekorten
Sluiting van bergpassen
Vakantieperiodes in gebieden met een zeer hoge toeristendichtheid
….

Geschillen
Uitdrukking van geschilverzoeken

Geschilverzoeken mogen alleen in de vorm van tickets via de VIR van JP CRM of het Horizon-portaal worden verzonden.
Deze verzoeken moeten de volgende informatie bevatten:

De referentie van de besteller
De naam van de eindconsument
Het platform aan de oorsprong van het geschil
De aard van het geschil
De verkoopprijs inclusief belasting van de betreffende goederen, specifiek betaald door de bij het geschil betrokken consument, inclusief eventuele korting
Het bedrag dat door het geschil is veroorzaakt (30%)

Geschillen kunnen slechts op 2 manieren gerechtvaardigd worden:

Een eigen verklaring van verlies of breuk aan de kade van VIR door JP binnen haar netwerk
BL-aantekeningen voor schade en ontbrekende items bij levering.

Claims zijn beperkt tot één claim per transportopdracht, met dien verstande dat een schikking de volledige en definitieve afrekening inhoudt van eventuele verliezen of schade in verband met de transportopdracht.
Er kan geen betwisting worden aangevraagd over leveringen en/of retourzendingen ouder dan 3 maanden vanaf de leverings-/hersteldatum.

Facturering voor geschillen

De opdrachtgever kan VIR by JP pas factureren voor een verloren, kapotte en/of vermissing na verkrijging van een door VIR by JP via het CRM verstrekt geschilnummer. Dit betwistingsnummer moet voorkomen op de factuur van de besteller.
Voor geschillen gevalideerd in de afgelopen maand dient de opdrachtgever maandelijks te factureren, waarbij bij de factuur een Excel-bestand moet worden gevoegd in een door VIR door JP opgelegd formaat (Bijlage 3)
Partijen zijn het erover eens dat het geschilpunt niet meer mag bedragen dan 5% van de omzet die de vennootschap VIR by JP met haar opdrachtgever realiseert.

Facturering
Gewichtscontrole

Omdat de prijzen zijn opgebouwd rond het gewicht van de aan te leveren of af te halen producten, is VIR by JP bevoegd om gewichtsbeheersingscampagnes uit te voeren.
Ze zullen bestaan ​​uit het onverwacht wegen van een monster van 200 pakketten gedurende de kortst mogelijke periode en het vergelijken van het in de transportopdracht aangekondigde gewicht met het gemeten gewicht.
In geval van een discrepantie die resulteert in een omzetverlies van meer dan 0,5%, zal VIR by JP de gemeten elementen aan haar klant meedelen, waarbij hem 15 dagen de tijd wordt gegeven om een ​​second opinion uit te voeren.
Indien de maatregel niet betwistbaar is voor de DO, moet deze:

Betaal een regularisatie van een bedrag gelijk aan het verschil in omzet waargenomen over het volledige kalenderjaar dat al voorbij is
Corrigeer uw database binnen 30 dagen na het einde van de tweede beoordelingsperiode om de werkelijke gewichten van de transportopdrachten door te geven.
Betaling van facturen

Facturen worden maandelijks verzonden en zijn betaalbaar binnen 30 dagen na uitgifte.
Bij onenigheid over een factuur verbindt de DO zich ertoe het factuurbedrag onverwijld in zijn geheel te betalen en de reden van betwisting onverwijld schriftelijk aan VIR by JP op te geven.
Verlies of schade geeft de DO in geen geval de mogelijkheid om de betalingen die JP aan VIR verschuldigd is, geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Eenzijdige toerekening van het bedrag van de vermeende schade aan de prijs van de verschuldigde diensten is verboden.
De partijen komen overeen dat de wederzijdse vorderingen en schulden die voortvloeien uit de uitvoering van deze voorwaarden niet op eigen initiatief van de een of de ander kunnen worden gecompenseerd.
In overeenstemming met artikel L.441-6 van het Wetboek van Koophandel zal elk bedrag dat niet op de vervaldag wordt betaald, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving rente opleveren, berekend op basis van de rentevoet die door de Europese Unie wordt toegepast op de meest recente rente herfinancieringstransactie verhoogd met 10 procentpunten, met een minimum van drie (3) maal de wettelijke rente, alsmede de betaling van een forfaitair bedrag van veertig (40) euro verschuldigd voor kostendekking
Bij niet-naleving van een overeengekomen termijn worden dus alle nog niet vervallen facturen automatisch opeisbaar, ook de facturen waarvoor bijzondere voorwaarden zouden gelden. Bovendien heeft VIR by JP in dit geval het recht om contante betaling te eisen van alle verschuldigde bedragen of als gevolg daarvan opeisbaar geworden bedragen, alvorens enige nieuwe vervoersdienst uit te voeren.
De vervoerder heeft op alle goederen en waarden die hem zijn toevertrouwd, in toepassing van de artikelen L133-7 van het Wetboek van Koophandel en 2286 van het Burgerlijk Wetboek, een retentierecht en bij voorkeur als garantie voor al zijn vorderingen, zelfs ontstaan ​​in verband met operaties voorafgaand aan of niet gerelateerd aan de behouden goederen en waarden. Bovendien erkent de opdrachtgever, ongeacht de hoedanigheid waarin de Vervoerder tussenkomt, uitdrukkelijk een recht van conventioneel retentierecht dat een recht van retentie en van algemene en permanente voorkeur inhoudt op alle goederen, waarde en documenten die hij in zijn bezit heeft, en dit als zekerheid voor alle zijn schulden (facturen, rente, gemaakte kosten) die de vervoerder tegen hem heeft, zelfs vóór of zonder verband met de verrichte handelingen met betrekking tot de goederen, waarden en documenten die feitelijk in zijn handen zijn

Verpakking van goederen

De goederen die door de opdrachtgever aan VIR door JP worden toevertrouwd, moeten verplicht een bescherming omvatten die is aangepast aan hun intrinsieke kenmerken (breekbaarheid, gewicht, enz.) om compatibel te zijn met de meervoudige en delicate behandeling die tijdens de operaties zal worden uitgevoerd. transport en levering.
Bovendien moeten productcomponenten worden geïmmobiliseerd, ook in geval van omkering van de verpakking of zware hantering.
Per grote artikelfamilie en naar analogie met andere niet genoemde families zijn de eisen als volgt:

Meubilair: 5-laags dubbel golfkarton, hoeken en steunen, afmeting van het karton in overeenstemming met de afmetingen van de inhoud om elke beweging in het karton te vermijden, de positionering van de onderdelen en hun bescherming aan de binnenkant moeten verslechtering van de onderdelen door verpletteren
Grote huishoudelijke apparaten en hightech: Ultraversterkte kartonnen verpakking of krimpverpakking met alle zijden beschermd.
Banken en fauteuils: Plastic folie minimaal 100 micron en kartonnen plaatjes op de harde delen.
Matras en boxspring: Kartonnen of plastic hoes minimaal 100 micron

Kennelijke gebreken aan de verpakking vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de besteller.
VIR by JP behoudt zich het recht voor om goederen die zij onvoldoende beschermd acht, te weigeren en te retourneren.
In het geval dat een artikel of een familie van artikelen bij aflevering een schade vertoont van meer dan 10% (in aantal of waarde), al dan niet toe te schrijven aan de vervoerder, behoudt VIR by JP zich het recht voor om de schade niet langer over te nemen totdat de besteller heeft aanpassingen doorgevoerd waardoor hij kan overwegen om onder dit maximumtarief te komen.

Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens (AVG)

Zowel tijdens de uitvoering van het contract als na het verstrijken ervan, om welke reden dan ook, en gedurende vijf (5) jaar na dit verstrijken, zullen de partijen alle informatie die wordt uitgewisseld in het kader van hun uitwisselingen en contractuele relaties strikt vertrouwelijk houden.
De vervoerder en zijn opdrachtgever leggen dezelfde geheimhoudingsplicht op aan hun werknemers en agenten.
In het kader van de haar toevertrouwde diensten kan de onderneming VIR by JP verplicht zijn persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en hun ontvangers te verwerken.
Het doel van dit hoofdstuk is het specificeren van de verplichtingen van VIR door JP op het gebied van het beheer van persoonsgegevens die zij kan verwerken en/of waartoe zij toegang kan hebben in het kader van de uitvoering van de diensten die haar zijn toevertrouwd het door zijn opdrachtgevers.
In het kader van haar contractuele relaties is VIR by JP verantwoordelijk voor de verwerking van door de opdrachtgevers toevertrouwde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De uitvoering van de transportdienst, inclusief het volgen van pakketten, het verzenden van leveringsmeldingen naar eindgebruikers en het beheren van leveringsvoorkeuren,
Het uitvoeren van metingen naar de tevredenheid van eindgebruikers

De bewaartermijnen van persoonsgegevens kunnen de wettelijke termijnen niet overschrijden.
Om de bescherming van persoonsgegevens en de conforme verwerking ervan te garanderen, verbindt VIR by JP zich ertoe:

Zorg voor een intern beleid voor de bescherming van persoonsgegevens;
Verwerk de persoonlijke gegevens die haar worden toevertrouwd uitsluitend voor de behoeften die voortvloeien uit de uitvoering van dit contract.
Informeer individuen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens met het oog op de uitvoering van dit contract

Als zodanig garandeert VIR by JP:

Houd uw register voor de verwerkingsverantwoordelijke bij,
Implementatie van maatregelen die naleving van toepasselijke regelgeving mogelijk maken,
De verwerking van persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze,
De aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”).

Voor de uitvoering van transportdiensten moeten opdrachtgevers de persoonsgegevens van hun eigen eindverbruikers verzamelen en doorgeven aan VIR by JP. De opdrachtgever verbindt er zich dan ook op voorhand toe om alle informatie te verstrekken met betrekking tot het verzamelen, doorgeven en verwerken van deze persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 13 van de AVG.
De opdrachtgever verplicht zich ertoe zijn eigen eindgebruikers te informeren over de doorgifte van persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de dienstverlening.
Meer in het algemeen verbindt de opdrachtgever zich ertoe alle toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
VIR by JP verbindt zich ertoe de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever of eindconsument meegedeelde persoonsgegevens te garanderen en deze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Meer in het bijzonder verbindt VIR by JP zich er met name toe om technische en organisatorische maatregelen te treffen om, rekening houdend met de stand van de techniek, een niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen dat past bij de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen verwerkt.

In ieder geval verplicht VIR by JP zich om bij wijziging van de middelen gericht op het waarborgen van de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens deze te vervangen door middelen met een minimaal gelijkwaardige prestatie.
Geen enkele ontwikkeling kan leiden tot een verlaging van het veiligheidsniveau.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van het contract mogen niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve in de gevallen waarin het contract voorziet of in de gevallen waarin een wettelijke en/of reglementaire bepaling voorziet.
VIR by JP verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat persoonsgegevens gedurende de gehele looptijd van het contract worden gehost in datacentra op het grondgebied van de Europese Unie.
VIR by JP verbiedt elke grensoverschrijdende stroom van persoonsgegevens, van welke aard dan ook, buiten de Europese Unie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
VIR by JP bepaalt vrijelijk de routes en transportmiddelen en vertrouwt de uitvoering van de diensten toe aan één of meerdere onderaannemers, in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, naar keuze.
VIR by JP verbindt zich ertoe aan haar onderaannemer(s) dezelfde verplichtingen op te leggen als deze uiteengezet in dit contract, zodat de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van persoonsgegevens worden gerespecteerd.
De opdrachtgever kan, indien hij dat wenst, een audit uitvoeren, rechtstreeks of via een onafhankelijke externe onderaannemer, die geen directe concurrent van VIR door JP is, om de naleving van de verplichtingen van VIR die onder de regelgeving inzake de bescherming van personen vallen, te garanderen gegevens.
Een “veiligheidsincident” (hierna “incident” genoemd) betekent een inbreuk op de veiligheid die, per ongeluk of onrechtmatig, resulteert in de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking aan derden van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde toegang naar dergelijke gegevens.
VIR by JP verbindt zich ertoe haar klanten zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elk incident dat resulteert in accidenteel of onrechtmatig verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens die onderworpen zijn aan de behandeling.

In overeenstemming met de AVG streeft VIR by JP ernaar om opdrachtgevers en haar eindgebruikers in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, waaronder:

Het recht van inzage: het in leesbaar formaat opvragen van de gegevens die VIR by JP in het kader van de relatie met de Klant over Betrokkene heeft op basis van een pakketnummer;
Het recht op rectificatie of verwijdering, waarvoor een certificaat van executie kan worden gevraagd;
Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

VIR by JP verbindt zich ertoe het verzoek binnen de gestelde wettelijke en reglementaire termijnen te verwerken.

Adressen en contactgegevens van VIR door JP-platforms
Distributiecentrum van Frankrijk

182 Route de Marollen 41330 FOSSÉ FRANKRIJK
Telefooncentrale: +33 (0)2 54 55 47 50
reseaunational@vir.fr

Naaf omgekeerd

7 Rue des Mardeaux, 41000 Villebarou
Telefooncentrale: +33 (0)2 54 43 50 94
VIRBYJP55@perrenot.eu

Lokale platforms (netwerk onderhevig aan regelmatige wijzigingen)
Platformadres Leveringsafdeling (1)
BE – Brussel Rue du Travail 2, 1400 Nijvel, België België en Luxemburg
FR – Bordeaux 22 Chemin d’Auguste, 33610 Cestas 24-33-40-47-64
FR – Blois 133, avenue de Vendôme, 41000 Blois 18-36-37-41-45-72
FR – Brest Z.A Penhoät, 29800 Saint-Divy 29
FR – Brignoles 172 Impasse de Peyrouas, 83340 Flassans sur Issole 04-05-06-83-98
FR – Caen 15 rue du Marais, 14630 Frenouville 14-50-61
FR – Clermont-Ferrand 15 Boulevard Louis Chartoire, 63100 Clermont-Ferrand 03-15-19-23-43-63
FR – Dijon 7 Rue du Port, 21600 Longvic 21-25-39-52-58-70-71
FR – Lille ZA du Château, rue Albert Einstein, 62220 Carvin 59-62-80
FR – Lyon 11 avenue du 24 augustus 1944 – Gebouw A1, 69960 Corbas 01-07-26-38-42-69-73-74
FR – Montpellier 6 Rue Maryse Bastié, ZI de La Lauze, 34430 Saint-Jean de Vedas 34-48
FR – Nantes La Gare, 44440 Pannecé 44-49
FR – Nancy 28 avenue des Erables, 54180 Heillecourt 08-51-54-55-57-88
FR – Niort 131 zone la Clielle, 79270 Frontenay-Rohan-Rohan 16-17-79-85-86-87
FR – Parijs 6-8 boulevard Olof Palme, 77184 Emerainville Ile de France
FR – Rennes ZA Het pottenbakkerskruis, Rue André Citroën, 35131 Chartres-De-Bretagne 22-35-53-56
FR – Revel 38 Rue Francois Arago, ZI de la Pomme, 31250 Revel 09-11-66
FR – Rouen 15-21 rue Etienne Dolet, 76140 Le petit Quevilly 27-76
FR – Salon de Provence 932 Avenue Gabriel Voisin, 13300 Salon de Provence 13-30-84
FR – Straatsburg 12 Rue de Baldenheim, 67820 Wittisheim 67-68-90
FR – Toulouse 8 Avenue de Fondeyre, 31200 Toulouse 31-32-46-65-81-82-12
(1) Gegevens uitsluitend ter informatie; zie de precieze informatie in het distributieplan dat beschikbaar is gesteld op het Horizon-portaal

Contact

Algemene informatie

Ontdek onze agentschappen. Of bel hem + 33 (2) 54 55 47 57.